Restoring Ukraine’s Cultural Heritage

Kulturarv utan Gränser/Cultural Heritage without Borders (KuG/CHwB) i Sverige, Albanien, Bosnia-Hercegovina och Kosovo, och Maidanmuseet i Kyiv, genomför under 2023-2024 projektet ”Restoring Ukraine’s Cultural Heritage in Partnership”

KuG/CHwB har tack vare ett stöd i form av seed-money från Svenska Institutet (SI) inlett en samverkan som syftar till att förbereda ett återställande av det i Ukraina av Ryssland medvetet förstörda kulturarvet. Samarbetet kommer att fortsätta under 2024-2025 med ett par prioriterade insatser som bl.a. syftar till att kapacitetsutveckla ett antal ukrainska kulturarvsarbetare. Bl.a. har en ny ansökan om projektstöd skickats in till SI, ”Capacity Building to Safeguard and Promote Ukrainian Heritage.”

Målet under 2023 har varit att ta fram en plattform/strategi för möjliga samarbetsformer och  prioriteringar av kommande insatser för att stödja, skydda och återställa Ukrainas kulturarv. Under 2023 har vi haft två fysiska möten och ett antal digitala träffar. Ett möte hölls i Sverige i anslutning till att KuG/CHwB medverkade i ett seminarium under museernas Vårmöte 2023. Ett andra möte i form av en workshop hölls i Tirana i oktober 2023. Till mötet i Sverige hade vi bjudit in andra aktörer att delta via länk, där Cultural Emergency Respons deltog.

Seminarium under museernas Vårmöte 2023 med deltagare från CHwB Albanien, Bosnien-Hercegovina, Kosovo och Sverige

Arbetet under 2023/24 har inneburit att vi under 2024/25 kommer att erbjuda ett antal ukrainare möjligheten att delta i de Restauration Camps som sedan 2007 anordnas genom CHwB Albanien. Syftet är att ta del av erfarenheter, och den modell och de metoder som CHwB utvecklat för att återuppbygga kulturarv som förstörts under Balkankrigen, och där kulturarvet är en resurs i försoningsarbetet och en hållbar utveckling. CHwB ser det också som en möjlighet att våra metoder kan utvecklas i en ny kontext – i Ukraina.

En annan prioriterad insats 2024/25 är att i Ukraina öka och förstärka kapaciteten hos ett antal personer som kan dokumentera och systematisera krigsbrott (kulturarvsbrott). En dokumentation som kommer att lämnas in till ICC i Haag.

Workshop i Örebro våren 2023 med deltagare från Albanien, Bosnien-Hercegovina, Kosovo och Sverige. På länk deltagare från Maidanmuseet Kyiv och Cultural Emergency Response
Workshop i Sverige 2023 med deltagare från CHwB Albanien, Bosnien-Hercegovina, Kosovo och Sverige

I samband med att KuG/CHwB eller styrelseledamöter har deltagit i olika möten, har vi berättat om situationen för Ukrainas kulturarv, vår samverkan och vårt projekt. En av KuG:s styrelseledamöter och chefen för Maidanmuseet har utsetts som experter i EU-kommissionens ”Expert Sub-group for Safeguarding the Cultural Heritage in Ukraine”. Arbetet har hittills inriktats mot att formulera en serie rekommendationer rörande kulturarvsfrågor på kort och lång sikt, riktade till EU respektive statlig nivå i Ukraina.

Workshop i Tirana hösten 2024 med deltagare från CHwB Albanien, Bosnien-Hercegovina, Kosovo och Sverige

In English

Cultural Heritage without Borders (CHwB) in Sweden, Albania, Bosnia-Herzegovina, and Kosovo, and the Maidan Museum in Kyiv, have implemented the project ”Restoring Ukraine’s Cultural Heritage in Partnership” during 2023-2024.

Thanks to support of seed-money from the Swedish Institute (SI), the collaboration started in 2023 between the CHwB network and the Maidan Museum, with the focus to prepare for capacity building of heritage professionals in Ukraine. The intention now is to continue during 2024-2025 and a new application for project support has been submitted to SI, with the theme ”Capacity Building to Safeguard and Promote Ukrainian Heritage.”

In 2023 the goal was to develop a platform/strategy for possible forms of cooperation and priorities for future efforts to support, protect and restore Ukraine’s cultural heritage. Two physical meetings and a number of digital meetings has been held, and at the first physical meeting also representatives of Cultural Emergency Response could participate via internet link. The meeting also included hosting a seminar during the Swedish Museums’ Spring Meeting 2023. A second meeting in the form of a workshop was held in Tirana in October 2023.

The continued activities in 2024/25 implies that a number of Ukrainian heritage professionals will be offered the opportunity to participate in Regional Restoration Camps that have been organized through CHwB Albania since 2007. The aim is to share experiences, and the model and methods that CHwB developed to rebuild cultural heritage that was destroyed during the Balkan wars, and where cultural heritage is a resource for reconciliation and sustainable development. CHwB also sees it as an opportunity that our methods can be developed in a new context – in Ukraine.

Another priority in 2024/25 is to increase and strengthen the capacity of a number of people who can document and systematize war crimes in Ukraine (following the Convention for the Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict – ‘The Hague Convention’ of 1954).

On several occasions the CHwB-network or individual representatives have had the opportunity to inform about the situation of Ukraine’s cultural heritage, as well as our cooperation and our project. One of CHwB Sweden’s board members and the director of the Maidan Museum have been appointed as experts in the EU Commission’s ”Expert Sub-group for Safeguarding the Cultural Heritage in Ukraine”. The work has so far been aimed at formulating a series of recommendations concerning cultural heritage issues in the short and long term, directed to the EU and the governmental level in Ukraine.