Styrelse

Kulturarv utan Gränsers styrelse består av nio ledamöter som representerar både kulturhistorisk och förvaltningsmässig kompetens. Av dem är sex utsedda av Riksantikvarieämbetet , Sveriges Arkitekter, International Council on Monuments and Sites ( ICOMOS ) och International Council of Museums ( ICOM ). Resterande tre har styrelsen själv valt. Styrelsen utser också ordförande och vice ordförande. Kulturarv utan Gränsers styrelse har sitt säte i Stockholm, Sverige. Styrelsen arbetar helt ideellt.

Birgitta Johansen

Ordförande, Birgitta Johansen

Birgitta Johansen är fil.dr. i arkeologi, kulturhistoriker och har arbetat med historia och kulturarv från alla tider i städer och på landsbygd. Arbetet har omfattat dokumentation och samlingar, utställningar, kunskapsuppbyggnad och FoU, fysisk planering, bidragssystem och lagstiftning. Birgitta är chef vid Stiftelsen Örebro läns museum, och har tidigare bland annat arbetat inom Regeringskansliet och på Riksantikvarieämbetet.

Intresseområden: landskapsperspektiv, historiskt medvetande, kulturell hållbarhet och relationen människa – kulturarv.

Bosse Lagerqvist

Vice ordförande, Bosse Lagerqvist

Bosse Lagerqvist är docent och fil.dr i kulturvård och arbetar vid institutionen för kulturvård vid Göteborgs universitet, där han bl.a. varit prefekt. Bosse har också arbetat med utvecklingsfrågor inom universitet och regionen. Hösten 2018 tillbringades i Tirana, Albanien, där han arbetade tillsammans med Culture Heritage without Borders (CHwB) Albanien och Tirana universitet. Styrelseledamot i KuG sedan 2020, utsedd av Riksantikvarieämbetet.

Intresseområden: det industriella och maritima kulturarvet, kulturarvsprocessers potential att överbrygga och motverka konflikter, och att utveckla kulturarvsstudier som ett tvärvetenskapligt forskningsområde.

Lena Flodin

Sekreterare, Lena Flodin

Lena Flodin är kulturarvsspecialist (Senior Adviser) med lång erfarenhet av att arbeta med kulturarvsfrågor, arkeologi och världsarv vid Riksantikvarieämbetet, Statens fastighetsverk och internationellt. Lena har samordnat olika kulturarvsprojekt mellan kulturarvsmyndigheter i Sverige, Centralamerika och Afrika, i syfte att stärka myndigheter, museer, institutioner och deras medarbetares kompetens i kulturarvsförvaltning. Styrelseledamot i KuG sedan 2019, utsedd av ICOMOS.

Intresseområden: Mänskliga rättigheter, och globala perspektiv på kulturarvsfrågor, historia och samhälle.

Lotta Lehmann

Skattmästare, Lotte Lehmann

Lotte Lehmann är arkitekt SAR/MSA med inriktning på stadsbyggande och planering. Lotte har lång erfarenhet av bevarande och utveckling av kulturmiljöer i den fysiska planeringen. Hon har arbetat som konsult och offentliganställd, bland annat utredningsarkitekt på Statens fastighetsverk. Tidigare styrelseuppdrag bland annat i Sveriges Arkitekter och i AI Pension. Styrelseledamot i KuG sedan 2020, utsedd av Sveriges Arkitekter.

Intresseområden: stadens kulturarv med spår av alla tiders stadsbyggande och infrastruktur, framtida generationers möjligheter att bevara kulturmiljöerna och fortsätta utveckla staden.

Styrelseledamöter

Alexandru Babos

Alexandru Babos

Alexandru Baboș är arkitekt och fil.dr. i arkitekturhistoria. Alexandru är stadsantikvarie i Linköping och har lång erfarenhet av att bevara, använda och utveckla kulturarv i den fysiska miljön inom offentlig verksamhet. Han har forskat inom europeisk arkitektur och konsthistoria, och har verkat i fem år som vetenskapligt råd för Nationella Kulturarvsinstitutet i Rumänien. Alexandru har varit representant för Akademin för kulturmiljö och är för närvarande representant i Kulturmiljörådet vid Sveriges Arkitekter. Styrelseledamot i KuG sedan 2022, utsedd av ICOMOS.

Intresseområden: Europeisk historisk träarkitektur med fokus på Skandinavien och Karpaterna, och gränsöverskridande studier och samverkan inom religiös konsthistoria i Karpaterna.

Luitgard Löw
Luitgard Löw

Luitgard Sofie Löw

Luitgard Löw är fil dr i arkeologi, docent, och lektor vid Bambergs universitetet. Luitgard är museichef för Västergötlands museum i Skara och har många års erfarenhet av ledarskap, projektledning, arkeologi, etnologi, utställningar och museiarbete i Österrike, Schweiz, Norge och Tyskland. Styrelseledamot i KuG sedan 2020, utsedd av ICOM.

Intresseområden: Forskning med fokus på bland annat vetenskapshistoria, idéhistoria, vetenskapsteori, ”volkisch” rörelse, nationalsocialistisk historia, arkeologi och kulturarv.

Elisabet Lunde

Elisabet Lunde

Elisabet Lunde är socionom med inriktning på samhällsplanering, med påbyggnad inom kulturmiljövård och projektplanering. Elisabet har lång erfarenhet av kommunal verksamhet inom kultur, kulturmiljövård och planering, bland annat som kultur- och fritidschef i Ekerö kommun. Hon har utvecklat former för ökat medborgarinflytande, nätverksbyggande och deltagande i kommunala processer, och stöd och samverkan med föreningar och företag för att levandegöra kulturmiljöer. Elisabet var under många år Ekerö kommuns representant i råden för världsarven för Birka Hovgården och Drottningholm.

Intresseområden: Hitta metoder för att tillvarata civilsamhällets intressen i bevarande och utveckling av kulturmiljöer.

Markus Dahlberg

Markus Dahlberg

Markus Dahlberg är fil dr. I konstvetenskap och arbetar med kulturarvsfrågor vid Svenska kyrkans nationella kansli. Markus har arbetat som forskare och tjänsteman med kulturmiljövård, bebyggelsehistoria, kyrkliga kulturminnen, och tillämpning av kulturmiljölagen och andra juridiska styrmedel, bland annat vid Riksantikvarieämbetet. Han är ledamot i flera samverkansorgan mellan staten och Svenska kyrkan rörande kulturarvs- och forskningsfrågor.

Intresseområden: Brett intresse för kulturmiljöer och betydelser, både i ett historiskt perspektiv och den mening vi ger dem idag.