Stadgar

STIFTELSEN KULTURARV UTAN GRÄNSER
grundad 19 april 1995

Stiftelsen skall ha som ändamål att främja bevarande av kulturegendom i konfliktdrabbade områden, vid katastrofer av annat slag eller i akuta hotsituationer och forskning. Stiftelsens primära uppgift ska vara att skapa ekonomiska resurser för att kunna bygga upp informations- och kontaktverksamhet med organisationer och institutioner i områden som drabbats av konflikter mm eller där hot om konflikter föreligger. Vidare samarbeta med expertorgan i Sverige och internationellt, ge ekonomiskt stöd och förmedla experthjälp till bevarandeinsatser i form av utbildning, dokumentation, skyddsåtgärder och återställande, reparation eller återuppbyggnad av kulturminnen och museisamlingar, samt till forskning kring kulturarvets bevarande i kris- och konfliktsituationer, och naturkatastrofer eller motsvarande. Stiftelsen får ta emot gåvor och bidrag som främjar dess ändamål.