Samling för Ukrainas kulturarv

Stiftelsen Kulturarv utan Gränser fördömer Rysslands invasion av Ukraina. I allt mänskligt lidande som är följden av denna aggression kan det kanske upplevas som sekundärt att hävda skyddet av kulturarvet. Kulturarv utan Gränser bildades 1995 som en konsekvens av de s.k. Jugoslavien-krigen med insikten att kulturarv ofta används i konfliktskapande syften, men att dess största potential är att fungera som en överbryggande positiv kraft i ett samhälle efter konflikten.

Ryssland har ratificerat Unesco:s konvention om skydd för kulturegendom i händelse av väpnad konflikt, 1954 års Haagkonvention. Landet har också ratificerat Unesco:s Konvention om Skydd för Världens Kultur- och Naturarv. Därmed har Ryssland åtagit sig att skydda kulturarv i händelse av konflikt. Vi uppmanar den ryska statsledningen att respektera dessa konventioner och inte utsätta museer, samlingar och kulturmiljöer för angrepp, förstörelse, och förskingring. Att medvetet förstöra ett lands kulturarv och på så sätt försöka skriva om ett lands historia är ett brott mot hela mänskligheten.

I den här mörka perioden vill vi, vid sidan av att fördöma kriget som sådant, framför allt peka på nödvändigheten av att förbereda återuppbyggnaden av det ukrainska samhället, när kriget väl tar slut. Ett viktigt led i detta är Nordiska museets initiativ med en fond för insamling av ekonomisk hjälp i Sverige och Norden för att rädda Ukrainas kulturarv (se mer på Nordiska museets hemsida). I arbetet med att bygga upp Ukraina efter kriget kommer kulturarv i alla dessa uttryck spela en strategisk roll och med detta som motiv uppmanar vi till en samordnad insats från central och nationell nivå för att:

  • skapa förutsättningar att inrätta kulturarvsinriktade positioner/tjänster. De ska besättas av personer med kulturarvskompetens vilka tvingats att fly Ukraina. I första hand behöver ekonomiska resurser avsättas, så att såväl centrala, regionala och kommunala museer som andra kulturarvsförvaltande institutioner och organisationer kan skapa sådana anställningar.
  • samverkan söks med universitetsvärlden och i synnerhet nätverket Scholars at Risk för att skapa motsvarande möjligheter i ett akademiskt sammanhang.
  • agera för vidga satsningen till en gemensam EU-strategi.

Ett mål för dessa yrkespersoner från Ukraina skulle vara att etablera ett nätverk nationellt i Sverige, men även med kollegor verksamma på motsvarande sätt inom EU, och verka för:

  • Kontinuerlig uppföljning av läget för kulturarvet i Ukraina.
  • Utveckla strategier och praktiska lösningar för att säkerställa kulturarvet underhand som kriget pågår.
  • Påbörja planeringen för ett återupprättande av en fungerande kulturarvsverksamhet i Ukraina och på så sätt understödja återuppbyggnaden av det ukrainska samhället.

Stiftelsen Kulturarv utan Gränser, genom

Birgitta Johansen, ordförande

Bosse Lagerqvist, vice ordförande

Lena Flodin, sekreterare