Årsbrev

Kulturarv utan Gränser har under 2013 utvidgat sin verksamhet geografiskt – nu arbetar vi inte bara på Balkan utan även i Vitryssland och Kenya. Med start från 1 januari 2014 inleds också ett projekt finansierat av svenska PostkodLotteriet kring bevarande av muntligt historieberättande från Syrien.

CHwB Staff Babameto 2013LOW

Syrien
al-Hakawati är ett nytt projekt vars fokus är bevarandet av Syriens immateriella kulturarv, historieberättandet, och betyder just ’historieberättaren’. Genom att lyfta fram det som en gemensam nämnare för samhörighet över etniska och religiösa gränser, bidrar projektet till ökad förståelse och förhoppningsvis försoning i en postkonflikt situation i Syrien. Berättelserna i sig bidrar till att stärka kulturarv som är en viktig del i människors identitet.

Vitryssland
KuG har under året inlett ett samarbete med museer, arkitekter och kulturarvsinstitutioner i Vitryssland, bl a ICOM. Ett nätverk har bildats med representanter från Vitryssland, Kosovo, Sverige och Litauen. Erfarenheterna från KuGs arbete på Balkan har inspirerat till vidare förståelse av kulturell mångfald. Konkreta aktiviteter med studiebesök och workshops har genomförts, bl a besökte 27 museidirektörer Sverige för diskussioner hur man kan nå en bredare förståelse för kulturarvsfrågor.

Kenya
KuG har ett nytt projekt i Kenya: ’Journeys of Peace’. Det är en vandringsutställning som initierats av KuG med medel från Svenska Institutet och är ett samverkansprojekt mellan sju regionala fredsmuseer i Kenya. ’Journeys of Peace’ vill lyfta kulturarvet i ett gemensamt fredsarbete då likheterna är påfallande mellan olika regioners kulturer. Syftet är att skapa dialog mellan olika rivaliserande etniska grupper. Utställningen har under hösten 2013 turnerat och besöktes av mer än 3 000 personer.

Balkan – Byggnadsvårdsläger i fyra länder
KuG utvidgade lägerverksamheten och arrangerade sex byggnadsvårdsläger i Albanien, Bosnien och Hercegovina, Serbien och i Kosovo för studenter och unga arkitekter. Restaureringsprojekten syftar inte bara till återuppbyggnad av kulturhistoriskt intressanta byggnader utan är lika mycket en försoningsprocess som vill skapa förståelse för varandras kultur. I Serbien t ex, arbetade man med en vinkällare där hantverkare från Kosovo samarbetade med serbiska hantverkarkollegor för första gången.

Bosnien och Hercegovina
Mycket kraft har lagts på ett stort projekt i staden Stolac, en stad med stora kulturhistoriska värden och som klarade sig undan förstörelse under krigen på Balkan. Här har KuG arbetat med att stärka banden mellan turism och kulturmiljövården, mellan yrkesverksamma och studenter samt förbättrat medvetenheten kring vikten av bevarandefrågor hos allmänheten. Workshops och visningar för skolor och turistaktörer har genomförts, en app och websida har tagits fram och ett byggnadsvårdsläger genomfördes med ett 40-tal deltagare från flera länder i regionen.

Kosovo
Kulturarvsfrågor finns nu med i utvecklingsplaner i sju kommuner. Under året har allmänheten kallats till flera lokala forum där man tillsammans har valt ut 79 projekt som skall ingå i utvecklingsplanen för 2013-2015. Exempel på projekt som prioriterats är restaurering av kulturarvsplatser, stadsplanering och turism.

Regionala museinätverk på Balkan
I Sarajevo genomförde KuG ”Meet See Do”, en konferens för det regionala museinätverket. För första gången utvidgades arbetet över alla gränser i regionen och ett 60-tal deltagare från museisektorn fick möjlighet att träffas och delta i workshops, aktiviteter och seminarier. För många deltagare var detta första gången som man kom i kontakt med kollegor från andra nationer.

Kulturarv utan gränser har ett treårigt avtal med den grekiska stiftelsen Stavros Niarchos Foundation som möjliggör ett långsiktigt arbete med fokus på funktionshindrade barn och vuxna. Under året har sju projekt genomförts på Balkan under ledning av lokala experter som utbildats av KuG. Arbetet belönades med ett internationellt pris från Zero Project, en internationell organisation som förespråkar rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Sverige
Ing-Marie Munktell har tagit över ordförandeskapet efter Christina von Arbin. Ing-Marie har varit museichef på Museum Gustavianum i Uppsala och styrelseledamot i KuG under många år.
Undertecknad har fått det stora förtroende att ta över generalsekreterarposten efter Margareta Husén. Jag kommer närmast från Migrationsverket men har arbetat med internationellt utvecklingssamarbete på Sida och UD i många år. Jag känner stor glädje och entusiasm över att få arbeta i en organisation som KuG.

Tack!
Till sist vill jag/vi tacka för alla generösa bidrag som vi fått under året från många av er. Det är värdefulla pengar och ett viktigt tillskott i vår verksamhet. Ett varmt tack till er för det gångna året! I februari lanserar vi en ny hemsida. Välkomna att följa vårt arbete där!

God fortsättning på 2014
annika
Annika Magnusson
, generalsekreterare
Stockholm 16 januari 2014

pg 90 14 04-4
bg 901-4044

90-konto-3